Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Prackovice nad Labem
ObecPrackovice nad Labem a místní část Litochovice nad Labem

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Prackovice nad Labem
Obec Prackovice nad Labem vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Prackovice n.L 54
411 33 Prackovice n.L
Telefon: 416 539 091
E-mail: ou.prackovice@mybox.cz
WWW: www.prackovice-litochovice.cz
ID Datové schránky: ihabscw
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Prackovice n.L 54
  411 33 Prackovice n.L
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Prackovice n.L 54
  411 33 Prackovice n.L
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 16:00
  úterý8:00 – 14:30
  středa8:00 – 17:00polední pauza 12:00-14:00
  čtvrtek8:00 – 14:30
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  ou.prackovice@mybox.cz

  Další informace jsou na stránce podatelny.

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: ihabscw
10420471/0100 (Komerční banka, a.s.)
00264229
DIČ:

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Prackovice nad Labem
  Prackovice n.L 54
  411 33 Prackovice n.L
 • e-mailem: ou.prackovice@mybox.cz
 • elektronickým podáním: ou.prackovice@mybox.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 416 539 091
Úřední hodiny
pondělí8:00 – 16:00
úterý8:00 – 14:30
středa8:00 – 17:00polední pauza 12:00-14:00
čtvrtek8:00 – 14:30

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává
 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

  Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Prackovice nad Labem vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska, Sbírka právních předpisů
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Organizace je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady.

  Sazebník úhrad za poskytování informací (77.29 kB)

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  V současné době nejsou pro Obec Prackovice nad Labem poskytnuty žádné vzory licenčních smluv.
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Prackovice nad Labem poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

2012-Vron_zprva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 76,1 kB
Staženo: 38×
Vloženo: 10. 11. 2023

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

2013-Vron_zprva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 76,95 kB
Staženo: 43×
Vloženo: 10. 11. 2023

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

2014-Vron_zprva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 76,5 kB
Staženo: 45×
Vloženo: 10. 11. 2023

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

2015-Vron_zprva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 76,89 kB
Staženo: 39×
Vloženo: 10. 11. 2023

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

2016-Vron_zprva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 77,15 kB
Staženo: 42×
Vloženo: 10. 11. 2023

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

2017-Vron_zprva_.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 77,16 kB
Staženo: 47×
Vloženo: 10. 11. 2023

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

2018-Vron_zprva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 77,85 kB
Staženo: 47×
Vloženo: 10. 11. 2023

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

2019-Vron_zprva_.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 77,21 kB
Staženo: 45×
Vloženo: 10. 11. 2023

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

2020-Vron_zprva__.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 74,08 kB
Staženo: 44×
Vloženo: 10. 11. 2023

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

2021-Vron_zprva__.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 68,65 kB
Staženo: 48×
Vloženo: 10. 11. 2023

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022

2022-Vron_zprva__.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 69,18 kB
Staženo: 43×
Vloženo: 10. 11. 2023

2012

č.j.416/481/2012 - Ing.Martin Procházka, Křivenická 419, Praha 8 - Čimice, 181 00 - Žádost ze dne 31.7.2012 o poskytnutí informace (dle zákona č.106/ 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.) (606.82 kB) - Odpověď ze 21.8.2012 (606.82 kB)

2013

č.j.325/329/2013 - Ing.Martin Procházka, Křivenická 419, Praha 8 - Čimice, 181 00 včetně stížnosti na postup úřadu - Stížnost ze dne 14.5.2013 o poskytnutí informace (dle zákona č.106/ 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.) na ref.416/481/2012. (606.82 kB)  - Odpověď ze dne 15.5.2013 (471.13 kB)

2014

č.j. 230/292/2014 - Business Media CZ, s.r.o., Nádražní 32, Praha 5 - 150 00 DS: ID zprávy 201960572 - Žádost ze dne 22.4.2014 o poskytnutí informace (dle zákona č.106/ 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.) - Odpověď ze dne 26.5.2014 (419.96 kB)

č.j.284/381/2014 - Jarmila Luzumová, Železná 382, Ústí nad Labem 403 31 - Žádost ze dne 21.5.2014 o poskytnutí informace (dle zákona č.106/ 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.) - Odpověď ze dne 26.5.2014 (859.74 kB)

2015

č.j. 143/2015 - Business Media CZ, s.r.o., Nádražní 32, Praha 5 - 150 00 DS: ID zprávy 20196057 - Žádost ze dne 13.3.2015 o poskytnutí informace (dle zákona č.106/ 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.) - Odpověď č.j. 0183/2016 ze dne 11.1.2016 (507.78 kB)

2016

1/2016: č.j. 107/2016 - Istav Media, s.r.o., Nádražní 762/32, Praha 5 - 150 00 DS: ID zprávy 346940542 - Žádost ze dne 12.2.2016 o poskytnutí informace (dle zákona č.106/ 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.) - Odpověď č.j. 121/2016 ze dne 22.2.2016 (1.23 MB)

2/2016: č.j.452/2016 - Ing.Tomáš Kopa, Seifertova 449, 403 31 Ústí nad Labem - žádost ze dne 25.8.2016 o poskytnutí informace (dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v pln.zn.) - Odpověď č.j.459/2016 ze dne 30.8.2016 (61.58 kB) - příloha - stránka Geofondu (1.6 MB)

3/2016: č.j.602/2016 - Kateřina Dbalá, emailem žádost ze dne 14.11.2016 o poskytnutí informace (dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v pln.zn.) - Odpověď č.j.610/602/2016 ze dne 21.11.2016 (456.61 kB) - Příloha A (478.06 kB)Příloha B (326.8 kB)Příloha C (491.85 kB)

4/2016: č.j.603/2016 - Kateřina Dbalá, emailem žádost ze dne 23.11.2016 o poskytnutí informace (dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v pln.zn.) - Odpověď č.j.640/603/2016 ze dne 5.12.2016  (2.9 MB)

2017

1/2017: č.j.79/2017 - Markéta Pavelková ze dne 1.2.2017 (249.74 kB) o poskytnutí inf (dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v pln.znění) - Odpověď č.j.80/2017 ze dne 1.2.2017 (249.74 kB)

2/2017: čj.: 108/2017 ze dne 21.2.2017 - Istav Media, s.r.o., Nádražní 762/32, Praha 5 Smíchov poskytnutí inf (dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v pln.znění) - Odpověď čj.: 137/2017 ze dne 2.3.2017 (394.86 kB)3/2017: č.j.172-2017 - Martin Ambros, žádost doruč.dne 27.3.2017 o poskytnutí inf. dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vpln.znění - Odpověď č.j.182/172/2017 (57.58 kB) + Příloha 1 - OZV 2/2016 (150.58 kB) + Příloha 2 - OZV 1/2015 (2.52 MB) + Příloha 3 - srovnání nákladů (91.61 kB) + Příloha 4 - dopis občanům (90.4 kB) + Příloha 5 - Prezentace odpadového hospodářství (382.71 kB) + Příloha 6 - Prezentace (4.67 MB)

4/2017: č.j.341/2017 - Českomoravská světelná, s.r.o. - dotazník, doručeno dne 19.6.2017 poskytnutní inf.dle zákona 106/1999 Sb., ze dne 19.6.2017 - Odpověď čj.: 365/2017 (435.46 kB)5/2017: čj.375/2017  - REMA AOS, a.s. - ze dne 10.7.2017 poskytnutí inf (dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v pln.znění) -Odpověď čj.378/2017 ze dne 12.7.20182017-06-dost_podle_106_rema2017.pdf (727.11 kB)

6/2017: čj.386/2017 ze dne 13.7.2017 poskytnutí inf (dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v pln.znění) Radka Hadravová - trvalý pobyt na nemovitosti - Odpověď čj.402/2017 ze dne 20.7.2017 (244.79 kB)

7/2017: č.j.460/2017 - Kross, s.r.o. - dotaz ohledně škodlivých ptáků, doručeno dne 16.8.2017 - Odpověď č.j. 507/2017 ze dne 15.9.2017 (317.32 kB)

2018

1/2018: č.j.230/2018 - DUPONTI S.R.O. - dotaz ohledně nákladů na GDPR, doručeno dne 25.5.2018 - Odpověď č.j. 234/2018 ze dne 5.6.2018 (52.66 kB)

2/2018: č.j.461/2018 - Radka Hadravová - trvalý pobyt na nemovitosti ze dne 15.10.2018 - Odpověď čj.462/2018 ze 15.10.2018 (328.61 kB)

3/2018: č.j.500/2018 (50.3 kB) - Petr Bílek, Kunovice - kopie smlouvy o dílo a položkový rozpočet Kaple sv.Jana Nepomuckého

2019

1/2019: č.j.560/2018 - JUDr.Mgr.Petr Rambousek, MBIE - provozování pohřebiště ze dne 31.12:2018 Odpověď čj.30/2019 ze dne 14.1.2019 odesláno DS

2/2019: č.j.206/2019 - Stanislav Šafránek Odpověď čj.244/2019 ze dne 29.5.2019 (403.83 kB) + PŘÍLOHY (2.28 MB) - poštou

3/2019: čj.248/2019 ze dne 4.6.2019 - re: 291/2019 ze dne 2.7.2019 (868.83 kB)

4/2019: čj. 342/2019 ze dne 1.8.2019 - re: 344/2019 ze dne 1.8.2019 (67.76 kB)

5/2019: čj.360/2019 ze dne 19.8.2019 - re: 362/2019 ze dne 22.8.2019 (129.37 kB)

6/2019: čj.528/2019 ze dne 4.12.2019 - re: 552/2019 ze dne 17.12.2019 (129.37 kB)

7/2019: čj.07/2019 Robert Pecka  (68.24 kB)

2020

1/2020: čj.363/2020 ze dne 11.9.2020 - re: 378/2020 ze dne 22.9.2020 (830.48 kB)

2021

Č.1/2022: čj.: 477/2020 - Martin Florenc ze dne 30.11.2020 Odp.: čj.: 014/2021 ze dne 8.1.2021 (422.67 kB)

Č.2/2022: čj.319/2021 ze dne 23.8.2021 Dlouhý Pavel (235.49 kB) - dotaz na kupní smlouvy: odpověď příloha (1.05 MB)

2022

Č.1/2022: čj.8/2022 LIT-FIN SPV 3 s.r.o. ze dne 6.1.2022 - odpověď přímo v textu žádosti (333 kB)

Č.2/2022: OU-PR-577/2022 Pavel Dlouhý, Litochovice n.L. ze dne 8.8.2022 - odpověď přílohami (69.38 kB)Příloha 1 (1.37 MB)Příloha 2 (1.51 MB)Příloha 3 (1.5 MB)

Č.3/2022: OU-PR-775/2022 JUDr.Ing.Marek Andrášek (389.45 kB), LLM ze dne 17.10.2022- odpověď čj.OU-PR-814/2022 (445.33 kB)

2023

Č.1/2023: OUPR 322/2023 JUDR.Ing.Marek Andrášek (641.61 kB), LLM ze dne 18.4.2023 - odpověď: odpověď na žádost 106-1999Sb. JUDr.Ing.Marek Andrášek.pdf ze dne 2.5.2023

č.2/2023: OUPR 1042-2023 Marcela Cihelková.pdf ze dne 13.12.2023, odpověď: OUPR 1073-2023 poskytnutí informací podle 106-1999 Sb..pdf ze dne 21.11.2023

2024

č.1/2024: OUPR 174-2024 Josef Šíma ze dne 12.2.2024.pdfodpověď: OUPR 228-2024.pdf ze dne 26.2.2024, přílohy k odpovědi: Rozpočty JSDH Prackovice nad Labem.pdf 

 

Formuláře nejsou k dispozici.

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Obecní úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Munipolis

Počasí

dnes, neděle 21. 7. 2024
déšť 29 °C 17 °C
pondělí 22. 7. slabý déšť 22/16 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 23/14 °C
středa 24. 7. slabý déšť 20/12 °C

Mohlo by vás zajímat