Aktualizace (24.5.2022): obec Prackovice nad Labem zpracovává projekt se stavebním povolením na zavedení sítí, úpravu veřejných ploch, výstavbu komunikace a osvětlení v obytné zóně Z5. Jakmile bude známa cena projektu, ZO stanoví cenu za 1m2 pozemku a přistoupí k prodeji jednotlivých parcel.  

 

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PRACKOVICE NAD LABEM byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.4.2021 usnesením č.1/2021, bod 5

DOKUMENTACE SCHVÁLENÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU:

      1) TEXTOVÁ ČÁST - VÝROKOVÁ ČÁST, OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

      2) TEXTOVÁ ČÁST - ODŮVODNĚNÍ

      3) VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

      4) HLAVNÍ VÝKRES

      5) VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB

      6) VÝKRES POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ

      7) KOORDINAČNÍ VÝKRES

 

ZASÍŤOVÁNÍ ZÓNY Z5 - předběžné návrhy řešení daného území (ke 03/2023 je projekt zasíťování ve fázi projednávání ke stavebnímu povolení, vyjádření dotčených orgánů):

SITUACE PRO ZASÍŤOVÁNÍ ZÓNY PRO NOVOU VÝSTAVBU Z5

 

Aktualizace 9.2.2021:

Předpokládaná finalizace a schvalování nového územního plánu obce Prackovice nad Labem by mělo proběhnout v první polovině roku 2021. Obec poté osloví zájemce zapsané v pořadníku žádostí o pozemek. Obec zatím nemá stanoven způsob prodeje ani cenu za pozemky. Nicméně pozemky budou prodávány za cenu běžnou pro zasíťované pozemky v této lokalitě. Obec zbuduje veškeré sítě a infrastruktury do 1 roku od prodeje pozemku (voda, elektrická energie, plyn, kanalizace, příjezdové komunikace, chodníky, osvětlení, veřejná zeleň). Zájemci mohou své žádosti o pozemek podávat písemně volnou formou emailem nebo poštou na adresu obecního úřadu. Při větším počtu zájemců bude zřejmě rozhodovat vyšší nabídka.

K dispozici bude 13 stavebních parcel viz grafické znázornění:

(o rozměrech jednotlivých parcel se dočtete níže v Urbanistické koncepci územní studie, strana 3):

Urbanistická koncepce - strana 1:

Urbanistická koncepce - strana 2: 

Urbanistická koncepce - strana 3: 

V červenci 2020 proběhlo druhé veřejné projednání územního plánu. Obec by měla v nejbližší době územní plán v podobě, jakou schválilo CHKO a Krajský úřad plus všechny dotčené orgány projednat v zastupitelstvu na svém veřejném zasedání a případně jej schválit k vydání. Tento územní plán se rodí již 10 let. O aktuálním stavu budeme neprodleně informovat.

Druhé veřejné projednání územního plánu obce Prackovice n.L. - pozvánka

Územní studie zóna Z5 - urbanistická koncepce

     - první návrh - 20 domů v zóně Z5 - zamítnuto CHKO

    - druhá varianta - 15 domů v zóně Z5 - zamítnuto CHKO

    - třetí návrh - 13 domů v zóně Z5 - konečně schváleno CHKO

      rozlohy jednotlivých parcel v zóně Z5

 

Výkres1 - územní plán - návrh

Výkres 2 - územní plán - návrh

Výkres 3 - HLAVNÍ VÝKRES- územní plán - návrh