projekty plánované a probíhající v roce 2020:

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ PRACKOVICE-LITOCHOVICE (získána dotace na 3 bytové jednotky - budova školy 2 bytové jednotky, dům čp.2 - 1 bytová jednotka = odhad nákladů akce 2,3 mil.Kč, kofinancování obce 10% = 230 tisíc, získána dotace MMR v r.2019, předfinancování formou pvěru od Kú), duben 2020 - vyhlášení VŘ na zhotovitele.

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ PRACKOVICE-LITOCHOVICE - podány dvě žádosti o dotaci do programu MF ČR - 2 bytové jednotky v čp.8 Prackovice n.L., 1 bytová jednotka v čp.2 Litochovice - Přístavba KD Litochovice. V případě získání dotace realizace do konce roku 2020 v souladu s podmínkami MF ČR. Předpokládaný harmonogram - VŘ na zhotovitele - červen/ červenec 2020, realizace 08-10/2020.

OPRAVA KD LITOCHOVICE z programu MMR, jedná se o opravu sálu a zřízení klubovny pro zázemí se šatnou (sál - podlaha, topení, elektroinstalace, osvětlení, klubovna (výčep) - projekt je v odhadu za 1,3 mil.Kč, MMR poskytuje 70% uznatelných nákladů 11/2019 - předáno staveniště. Opravu prování dle výsledku VŘ spol. S-BAU s.r.o. dle SoD ze dne 26.9.2019 v hodnotě 1.566., Dodatek k SoD č.1 ze dne 12.3.2020.

příprava záměrů pro realizaci v roce 2019 (popř.2019-2022)

Na 1.zasedání ZO ze dne 23.1.2019 bylo schváleno podání žádostí v následujících dotačních programech v roce 2019:

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ PRACKOVICE-LITOCHOVICE (podány žádosti zatím na 3 bytové jednotky - budova školy 2 bytové jednotky, dům čp.2 - 1 bytová jednotka = odhad nákladů akce 2,3 mil.Kč, kofinancování obce 10% = 230 tisíc), nyní je ve stavebním řízení ještě jedna bytová jednotka v Litochovicích v části přístavby ke kulturnímu domu, kde vznikne mezonetový byt, plus dvě bytové jednotky v čp.8 (ve fázi projektování)

OPRAVA KD LITOCHOVICE z programu MMR, jedná se o opravu sálu a zřízení klubovny pro zázemí se šatnou (sál - podlaha, topení, elektroinstalace, osvětlení, klubovna (výčep) - projekt je v odhadu za 1,3 mil.Kč, MMR poskytuje 70% uznatelných nákladů 11/2019 - předáno staveniště

DOKONČENÍ ÚPRAV KOLEM KAPLE sv.Jana Nepomuckého v Litochovicích - oprava zítky, stříšky niky, doplnění původního památníku Franzi Kutcherovi, výměna betonového chodníčku za kamenný - náklady zatím nejsou známy, předpokládáme do 300 tisíc, kofin. obce cca 100 tisíc (programy MMR nebo SZIF MZe) - obec požádá o dotaci v roce 2020

KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - využití dotace na dořešení kalového hospodářství ČOV Prackovice - snížení nákladů na odvoz zavodněného kalu (příprava projektu k podání žádosti o dotace 02/2020)

VYBAVENÍ SPOLEČENSKÉ KLUBOVNY NA HŘIŠTI V PRACKOVICÍCH - POV ÚK (celkové náklady cca 120 tisíc Kč, stoly, židle, venkovní sezení, vybavení, koše), kofinancování obce 40% (dotace nezískána - vybavení postupně z vlastních zdrojů)

NÁKUP MULTIFUNKČNÍHO VOZIDLA NA ZELEŇ (náhrada dosluhujícího pickupu) - POV ÚK dotace max.100 tisíc, kofinanc.obce 40% (celkové náklady do 200 tisíc) - leden 2020 (úspěšně proběhlo, vyúčtování akce do 31.3.2020)

NÁKUP HASIČSKÉHO 9-ti MÍSTNÉHO DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU (fotodokumentace)- částečně GŘ HZS (50%) + max.300 tisíc od Krizového řízení ÚK, celková hodnota nákupu (tranzit pro 9 osob na přepravu humanitární pomoci, osob a hasičů k zásahu) = cca 900 tisíc Kč. (úspěšně proběhlo, vyúčtování s GŘ HZS 01/2020)

OPRAVA STŘECHY na čp.8 a u čp.54 (dílna u OÚ) - žádost do Fondu Ústeckého kraje (odkládá se na pozdější období, dotace nezískána)

DOTACE NA KABELIZACI OBCE - Ústecký kraj nebo MMR (odložení na pozdější období)

PROJEKTY PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE - cílem je navázat spolupráci s německým partnerem a realizovat společné výměnné a kulturně-společenské či sportovní projekty (hasiči, fotbalisté, turisté, rybáři, keramika, senioři a další složky....) prostřednictvím EUROREGIONU ELBE (zatím hledáme německou partnerskou obec...) - uvítáme pomoc při zajištění kontaktu na partnerskou obec, která by chtěla spolupracovat v rámci "přeshraniční spolupráce"

FARSKÁ ZAHRADA - MÍSTO PASIVNÍHO ODPOČINKU A REGULACE VODY V INTRAVILÁNU + obnova kostela sv.Matouše (záleží na postoji farnosti k výpujčce kostela a zahrady...) k datu 03/2020 ve fázi zajišťování smluvního vztahu s Farností Lovosice. Farnost je nyní nakloněna skutečnosti, že by se správcem zahrady a kostela stala Obec s lepší možností získání dotačních financí na  

 

2018

(bude postupně doplňováno fotodokumentací a rozpočty...)

REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ FOTBALOVÝCH KABIN na hřišti v Prackovicích nad Labem - fotodokumentace zde (zhotovitel: MAVEZA, s.r.o., celková hodnota díla po Dodatku ke smlouvě 6.089.291,-Kč, Dotace od MŠMT 3.114.000,- Kč kofinancování obce 2.975.292,-Kč (z toho 1.500.000,-Kč úvěr od KB), vedlejší náklady (TDI, VŘ, SčVK, měření hluku a další doklady 122.803,-Kč) - viz rozpis nákladů na stavbu kabin

 

POŽÁRNÍ ZBROJNICE Prackovice nad Labem  - fotodokumentace z výstavby zde  (zhotovitel dle VŘ: Chládek & Tintěra, s.r.o.,  celková hodnota díla ze smlouvy ......, hodnota díla po započtení slev a méněprací ........., FOTODOKUMENTACE konečného stavu + slavnostní otevření)

 

ROZŠÍŘENÍ PROTIPOVODŇOVÉHO VAROVNÉHO SYSTÉMU obce Prackovice n.L.(fotodokumentace zde) = rozšíření celkově o 6 rozhlasových hnízd (hodnota projektu celkem ............, dotace SFŽP MŽP, kofinancování obce ............., smlouvy se zhotovitelem technické části, smlouvy se zhotovitelem povodňového plánu)

 

REKONSTRUKCE POVRCHU MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ LITOCHOVICE (3.fáze oprav) fotodokumentace zde - (celková hodnota díla ..........., dotace MMR ČR .............., kofinancování obce .............., smlouva se zhotovitele S-Bau s.r.o., FOTODOKUMENTACE)

 

OPRAVA KAPLE sv.JANA NEPOMUCKÉHO v Litochovicích nad Labem (fotodokumentace zde) (celková hodnota díla .............. , dotace SZIF MZe ČR .................., kofinancování obce ..................., smlouva se zhotovitelem Petr Paťcha, fyzická osoba)

 

NÁPRAVA ŠKOD NA ČOV A KANALIZAČNÍ INFRASTRUKTUŘE (2.fáze Oprava kanalizace Prackovice-Litochovice)

 

NÁPRAVA ŠKOD NA ČOV A KANALIZAČNÍ INFRASTRUKTUŘE (3.fáze Oprava přečerpávacích stanic a čerpadel 6ks)

 

PASPORTIZACE KOMUNIKACÍ (cca 50 tisíc Kč)

 

CYKLOSTEZKA PRACKOVICE-LITOCHOVICE-MALÉ ŽERNOSEKY (odhad hodnoty díla cca 60 milionů Kč - viz Průvodní zpráva) - projednávání této významné stavby ustrnulo na negativních stanoviscích CHKO - jednak k projektové dokumentaci, ale také k záměru zanést trasu cyklostezky podél Labe do územního plánu. Přesto však není jasné, jaké dokumenty je třeba předložit, aby mohlo vyjednávání s CHKO pokračovat dále. Poslali jsme proto další žádost o vyjádření

2017

DOPLNĚNÍ HERNÍCH PRVKŮ NA HŘIŠTI V LITOCHOVICÍCH (hodnota akce 394 tisíc, dotace 275 tisíc Kč z PORV MMR 2017)

ZÁZEMÍ PRO AKCE PŘED KD LITOCHOVICE (PERGOLA) - (hodnota akce cca 80 tisíc, dotace 30 tisíc Komunitní nadace Ústí nad Labem)

KOMUNIKACE PRACKOVICE-LITOCHOVICE (hodnota akce cca 480 tisíc bez DPH, dotace 259 tisíc z POV ÚK 2017)

NÁKUP TRAKTŮRKU PRO ÚDRŽBU ZELENĚ (do 90 tisíc Kč, dotace 50 tisíc z POV ÚK 2017)

STUDIE CYKLOSTEZKA LITOCHOVICE-MALÉ ŽERNOSEKY (pro územní řízení + projednání s dotčenými orgány)

VÝSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE PRACKOVICE NAD LABEM odhad celkem 6 milionů bez DPH, realizace 09-12/2017

NÁPRAVA ŠKOD NA ČOV PRACKOVICE A KANALIZAČNÍ INFRASTRUKTUŘE (1.fáze - oprava ČOV) 

OPRAVA SCHODŮ NA OÚ PRACKOVICE -(hodnota akce do 100 tisíc, zatím není stanoven zhotovitel ani termín realizace)

 

2016

Opravy místních komunikací - vlastní zdroje SoD s firmou Zoubek s.r.o., dodatekč.1 k SoD s firmou Zoubek

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ LITOCHOVICE - FOTO po rekonstrukci - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, - celkové náklady 570.000,- (dotace ve výši 400.000,- POV MMR, SoD s firmou TR Antoš, s.r.o.)

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO KD LITOCHOVICE - rekonstrukce sociálního zařízení (PRV ÚK - dotace ve výši 228.000,-Kč,

SoD s firmou S-BAU BOHEMIA, s.r.o.)

PRODLOUŽENÍ VÝTLAKU z ČS8 Litochovice 160m (celkové náklady akce 1,7 mil.Kč, dotace Fondu vodního hospodářství ÚK ve výši 1.030.504,-Kč,

SoD s firmou REVIS,s.r.o.)

získáno na dotacích v roce 2016:                                     cca 1.800.000,-Kč

celkem získáno na dotacích v období 2010-2016:           24 milionů Kč

2015

ZATEPLENÍ BUDOVY OÚ - SFŽP (861.000,-) - SoD s firmou Gerhard Horejsek, s.r.o., TDI Tomáš Sajdl, TDI M.Vágner, zadávací dokumentace

SYSTÉM SBĚRU BRKO PRACKOVICE N.L. - (SVOZOVÉ VOZIDLO, kompostéry kontejnéry. lis) SFŽP   (1.835.872,-) - Kupní smlouva s ELTRANS LIBEREC s.r.o.

získáno na dotacích v roce 2015: cca 3.000.000,-Kč

 

2014

NÁPRAVA ŠKOD PO POVODNI (PROPUSTKY) - Ministerstvo dopravy (911.000,- + 176.000,-) SoD Chládek&Tintěra, s.r.o., Dodatek CH+T, (opravované stavební objekty - SO5, SO7, SO8, SO19)

NÁPRAVA ŠKOD PO POVODNI (SILNICE) - Fond solidarity EU  - 1) SO1 = "Myší díra", 2) SO2 - silnice za Motorestem Litochovice, 3) SO3 - dešťová kanalizace Prackovice        (celkem 1.880.273,-) - SoD Chládek&Tintěra, s.r.o., autorský dozor (SO1, SO2, SO3)

NÁPRAVA ŠKOD PO POVODNI (PŘEČERPÁVACÍ STANICE) - Fond solidarity EU (6.394.792,-) - SoD REVIS, s.r.o., TDI V.Svoboda

FSEU - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA, Kontrola KÚ, Protokol KÚ, Škody na kanalizacích, povinná publicita

SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PRACKOVICE (SFŽP) - ZAMETAČ (2.097.000,-) - Kupní smlouva s STS Prachatice, s.r.o.

získáno na dotacích v roce 2014: cca 12.200.000,-Kč

 

2013

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE "POD KOVÁRNOU PRACKOVICE" (dotace SZIF před MAS České středohoří) - v kombinaci s výměnou 72 světel na LED

VÝMĚNA OSVĚTLENÍ - ÚSPORNÝ LED SYSTÉM - za vlastní z úvěru KB - úhrada z úspor za el.energii, SoD Kabelspoj, s.r.o.

ROZŠÍŘENÍ OSVĚTLENÍ O 12 NOVÝCH LAMP - dotace POV KÚ (250.000,-), SoD Kabelspoj, s.r.o.

POVODNĚ 2013 - dotace pro vyplavené domácnosti (180.000,-)

HŘIŠTĚ MŠ BROUČEK - MMR (dotace 119.000,-)

PROTIPOVODŇOVÝ VAROVNÝ SYSTÉM - rozhlasy + digitální povodňový plán - dotace SFŽP (1.119.000,-) SoD JD Rozhlasy, s.r.o.

DOTACE HASIČI - ÚSTECKÝ KRAJ ( oprava auta 630.000,-)

OPRAVA ČOV PO POVODNI

PRVOTNÍ NÁKLADY POVODNĚ (pomoc lidem, výstroj hasiči, urgentní opravy po povodni, cesta - sesuv)  Ústecký kraj (1.116.000)

získáno na dotacích v roce 2013: cca 3.800.000,-Kč

 

2012

VÝSTAVBA KANALIZACE NAD RYBNÍČKEM 1.ČÁST - SoD PROVOTECH

VÝSTAVBA KANALIZACE NAD RYBNÍČKEM 2.ČÁST - SoD PROVOTECH

PROJEKT ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE K PARCELÁM NAD RYBNÍČKEM - SoD EMSTAV

REKONSTRUKCE KD LITOCHOVICE - SZIF - fotodokumentace, DOHODA O DOTACI SZIF, Smlouva o dílo (VETO VÁGNER)

získáno na dotacích v roce 2012: cca 600.000,-Kč

 

2011

POŽEHNÁNÍ KANCELÁŘE STAROSTKY na začátku funkčního období 2010-2014

REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ MŠ BROUČEK - ČERVENEC-ZÁŘÍ 2011 (212.000,- KRAJSKÝ ÚŘAD)

VÝSTAVBA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ NA NÁVSI V PRACKOVICÍCH /243.000,- MMR ČR)

STAVBA KOMUNIKACE V LITOCHOVICÍCH NAD LABEM (200.000,- MMR ČR) - FOTOGALERIE hotové komunikace

SLAVNOST STROMŮ - KVĚTEN 2011

získáno na dotacích v roce 2011: cca 800.000,-Kč

 

příprava záměrů pro realizaci v roce 2018-2019

DOSTAVBA ZÁZEMÍ FOTBALOVÝCH KABIN A VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ-KULTURNÍHO RPOSTORU NA HŘIŠTI V PRACKOVICÍCH

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ PRACKOVICE-LITOCHOVICE (odhad hodnoty projektu není dosud znám)

PASPORTIZACE KOMUNIKACÍ (cca 50 tisíc Kč)

DOPLNĚNÍ ROZHLASŮ (cca 300 tisíc Kč)

DOPLNĚNÍ SOLÁRNÍCH SVÍTIDEL

CYKLOSTEZKA PRACKOVICE-LITOCHOVICE-MALÉ ŽERNOSEKY (odhad hodnoty díla cca 60 milionů Kč)

FARSKÁ ZAHRADA - MÍSTO PASIVNÍHO ODPOČINKU A REGULACE VODY V INTRAVILÁNU

celkem získáno na dotacích 2010-2016:      cca 24.000.000,-Kč

INVESTICE ZA 1.VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010-2014 V OBCI LITOCHOVICE

INVESTICE ZA 1.VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010-2014 V OBCI PRACKOVICE