SOUHRN VEŠKERÝCH ZVEŘEJŇOVANÝCH INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ZA POSLEDNÍCH 5 LET

JARNÍ SVOZ NADMĚRNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Statistika - srovnání výsledků a ekonomiky odpadového hospodářství 2012-2016

Otevírací doba sběrného místa na zelený odpad a elektroodpad

Provoz sběrného místa na zelený odpad a elektroodpad v zimním období

Dopis občanům ze dne 9.1.2017 - BONUSY

Poplatky za odpady a slevy v roce 2017

Vládní návrh ministra ŽP ohledně plateb za KO

Kompostéry pro občany

Prezentace - změna systému odpadového hospodářství

Nový svozový vůz na zelený odpad - DOTACE SFŽP 2015 ve výši 1,6 milionu

Úklid listí na návsi - děti

Vývoz popelnic neproběhne

Ukliďme Česko 2016

Ukliďme Česko 2015

2015 Pozvánka na brigádu

Změna systému likvidace odpadu

2015 - SVOZ nadměrného a nebezpečného odpadu

Jak správně kompostovat

Sedm nejčastějších omylů při třídění surovin

Třídění odpadů v Mateřské škole Brouček 2016

Změna frekvence vývozu popelnic KO

Domácí nádoby na tříděný odpad

Ekodomov - video Kompostuj!

Vyhláška OZV - 2/2016 - poplatek za KO

Vyhláška OZV - 1/2015 - systém KO

Kompostéry do domácností

PREZENTACE ZAMĚŘENÁ NA ZMĚNU SYSTÉMU

ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE od 1.4.2015

Vyhláška o odpadech 1/2011 (zrušena následující vyhláškou)

 

 

Na základě dotazů občanů na to, jak to tedy je s cenami za odpad a odpadovým hospodářstvím obce, dovolte malou rekapitulaci příjmů z poplatků a výdajů za likvidaci odpadů v naší obce za 2012-2015:

POROVNÁNÍ NÁKLADŮ OBCE NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ZA POSLEDNÍ 4 ROKY

Výše uvedená tabulka by měla sloužit k tomu, aby občané získali přehled o finanční náročnosti likvidace odpadů. Jelikož se obec zatím nechce uchýlit ke zvyšování poplatků za komunální odpad (500,-Kč/rok/občan), snažili jsme se v minulém roce zefektivnit celý systém tak, aby nebyl tak drahý:

1) zrušili jsme kontejnery na tříděný odpad a jejich vývozy (úspora cca 140 tisíc za rok)

2) zavedli jsme pytlové svozy, pořídili jsme lis, zavedli lisování plastů a PET, a tudíž odvozy lisovaných balíků v delším časovém intervalu (úspora za dopravu)

3) zavedli jsme oddělení PET od směsného plastu - PET třídíme dále dle barev a dovážíme k výkupu, příjem z PET vykrývá dopravu i za ostatní komodity

4) zavedli jsme třídění i ostatní druhotných surovin, které by jinak skončily v popelnicích - plechovky, drobné plasty, ostatní plasty, papír

5) snížili jsme frekvenci vývozu popelnic na 1x 14 dní po celý rok  (úspora cca 180 tisíc za rok)

6) v rámci dotace jsme pořídili vlastní svozové vozidlo na suroviny + zelený odpad BRKO se oddělitelnými kontejnery (možnost nakládky kdekoliv v obci)

7) zřídili jsme sběrné místo zeleného odpadu BRKO

8) v rámci systému zpětného odběru odevzdáváme elektrospotřebiče a baterie za nulové náklady společnostem ELektrowin, Asekol, Ecobat

9) v rámci dotace jsme pořídili pro každou domácnost vlastní kompostér na organický odpad, který by jinak skončil v popelnici

10) v rámci svozů nadměrného a nebezpečného odpadu (2x do roka) dochází k pečlivému třídění odpadu na jednotlivé suroviny - zlevnění likvidace a odvozu

Z výše uvedeného je vidět, že jak 1) úsporami a 2) zvýšením výtěžnosti ze surovin se Obec snaží dorovnat deficit, který každoročně vzniká mezi příjmem z poplatků (cca 280 - 350 tisíc/rok) a nákladům na likvidaci odpadů (v roce 2013, 2014 685 tisíc) - přičemž Obec dotovala odpady sumou téměř 400 tisíc ročně (které by bylo možno využít na opravy a rozvoj). Proto po dlouhých porpočtech a zvažování alternativ byl od 1.4.2015 nastaven nový systém - podrobný popis našeho odpadového hospodářství i s fotodokumentací naleznete zde - a Obec tak již po devíti měsících fungování může konstatovat snížení deficitu snížením nákladů na odvoz a likvidaci spolu s vyšší výtěžností ze surovin na "pouhých" 100 tisíc.

Jelikož se občané mylně domnívají, že z ekonomiky devíti měsíců lze vyvodit skutečné závěry, musíme konstatovat, že je nutno, aby pro sběr a analýzu dat proběhl CELÝ ROK, tj. alespoň 12 měsíců. Proto nemůžeme občanům poskytnout SLEVU na odpad formou bonusů pro ty, kteří třídí a spotřebují ročně méně vývozů KO hned od ledna tohoto roku 2016. Skutečné a nezkreslené výsledky dostaneme nejdříve v dubnu 2016.

Po zhodnocení dat a zvážení výše příspěvku občanům, kteří třídí a pomáhají tak odlehčit finanční náročnosti sběru a likvidace komunálního odpadu, se zastupitelstvo Obce dohodne na co možná nejspravedlivějším systému bonusů za sebrané pytle a "ušetřené" popelnice pro jednotlivé poplatníky. Sleva formou bonusu pro poplatníky se pak odrazí až na platbách za rok 2017.