příprava záměrů pro realizaci v roce 2019-2022

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ PRACKOVICE-LITOCHOVICE (odhad hodnoty projektu není dosud znám)

DOPLNĚNÍ ROZHLASŮ (cca 300 tisíc Kč)

DOPLNĚNÍ SOLÁRNÍCH SVÍTIDEL

FARSKÁ ZAHRADA - MÍSTO PASIVNÍHO ODPOČINKU A REGULACE VODY V INTRAVILÁNU

 

2018

REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ FOTBALOVÝCH KABIN na hřišti v Prackovicích nad Labem (zhotovitel: MAVEZA, s.r.o., celková hodnota díla po Dodatku ke smlouvě, Dotace od MŠMT ......., kofinancování obce ..........., FOTODOKUMENTACE)

POŽÁRNÍ ZBROJNICE Prackovice nad Labem  (zhotovitel dle VŘ: Chládek & Tintěra, s.r.o.,  celková hodnota díla ze smlouvy ......, hodnota díla po započtení slev a méněprací ........., FOTODOKUMENTACE)

ROZŠÍŘENÍ PROTIPOVODŇOVÉHO VAROVNÉHO SYSTÉMU obce Prackovice n.L. = rozšíření celkově o 6 rozhlasových hnízd (hodnota projektu celkem ............, dotace SFŽP MŽP, kofinancování obce ............., smlouvy se zhotovitelem technické části, smlouvy se zhotovitelem povodňového plánu)

REKONSTRUKCE POVRCHU MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ LITOCHOVICE (3.fáze oprav) - (celková hodnota díla ..........., dotace MMR ČR .............., kofinancování obce .............., smlouva se zhotovitele S-Bau s.r.o., FOTODOKUMENTACE)

OPRAVA KAPLE sv.JANA NEPOMUCKÉHO v Litochovicích nad Labem (celková hodnota díla .............. , dotace SZIF MZe ČR .................., kofinancování obce ..................., smlouva se zhotovitelem Petr Paťcha, fyzická osoba)

NÁPRAVA ŠKOD NA ČOV A KANALIZAČNÍ INFRASTRUKTUŘE (2.fáze Oprava kanalizace Prackovice-Litochovice)

NÁPRAVA ŠKOD NA ČOV A KANALIZAČNÍ INFRASTRUKTUŘE (3.fáze Oprava přečerpávacích stanic a čerpadel 6ks)

PASPORTIZACE KOMUNIKACÍ (cca 50 tisíc Kč)

CYKLOSTEZKA PRACKOVICE-LITOCHOVICE-MALÉ ŽERNOSEKY (odhad hodnoty díla cca 60 milionů Kč)

2017

DOPLNĚNÍ HERNÍCH PRVKŮ NA HŘIŠTI V LITOCHOVICÍCH (hodnota akce 394 tisíc, dotace 275 tisíc Kč z PORV MMR 2017)

ZÁZEMÍ PRO AKCE PŘED KD LITOCHOVICE (PERGOLA) - (hodnota akce cca 80 tisíc, dotace 30 tisíc Komunitní nadace Ústí nad Labem)

KOMUNIKACE PRACKOVICE-LITOCHOVICE (hodnota akce cca 480 tisíc bez DPH, dotace 259 tisíc z POV ÚK 2017)

NÁKUP TRAKTŮRKU PRO ÚDRŽBU ZELENĚ (do 90 tisíc Kč, dotace 50 tisíc z POV ÚK 2017)

STUDIE CYKLOSTEZKA LITOCHOVICE-MALÉ ŽERNOSEKY (pro územní řízení + projednání s dotčenými orgány)

VÝSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE PRACKOVICE NAD LABEM odhad celkem 6 milionů bez DPH, realizace 09-12/2017

NÁPRAVA ŠKOD NA ČOV PRACKOVICE A KANALIZAČNÍ INFRASTRUKTUŘE (1.fáze - oprava ČOV) 

OPRAVA SCHODŮ NA OÚ PRACKOVICE -(hodnota akce do 100 tisíc, zatím není stanoven zhotovitel ani termín realizace)

 

2016

Opravy místních komunikací - vlastní zdroje SoD s firmou Zoubek s.r.o., dodatekč.1 k SoD s firmou Zoubek

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ LITOCHOVICE - FOTO po rekonstrukci - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, - celkové náklady 570.000,- (dotace ve výši 400.000,- POV MMR, SoD s firmou TR Antoš, s.r.o.)

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO KD LITOCHOVICE - rekonstrukce sociálního zařízení (PRV ÚK - dotace ve výši 228.000,-Kč,

SoD s firmou S-BAU BOHEMIA, s.r.o.)

PRODLOUŽENÍ VÝTLAKU z ČS8 Litochovice 160m (celkové náklady akce 1,7 mil.Kč, dotace Fondu vodního hospodářství ÚK ve výši 1.030.504,-Kč,

SoD s firmou REVIS,s.r.o.)

získáno na dotacích v roce 2016:                                     cca 1.800.000,-Kč

celkem získáno na dotacích v období 2010-2016:           24 milionů Kč

2015

ZATEPLENÍ BUDOVY OÚ - SFŽP (861.000,-) - SoD s firmou Gerhard Horejsek, s.r.o., TDI Tomáš Sajdl, TDI M.Vágner, zadávací dokumentace

SYSTÉM SBĚRU BRKO PRACKOVICE N.L. - (SVOZOVÉ VOZIDLO, kompostéry kontejnéry. lis) SFŽP   (1.835.872,-) - Kupní smlouva s ELTRANS LIBEREC s.r.o.

získáno na dotacích v roce 2015: cca 3.000.000,-Kč

 

2014

NÁPRAVA ŠKOD PO POVODNI (PROPUSTKY) - Ministerstvo dopravy (911.000,- + 176.000,-) SoD Chládek&Tintěra, s.r.o., Dodatek CH+T, (opravované stavební objekty - SO5, SO7, SO8, SO19)

NÁPRAVA ŠKOD PO POVODNI (SILNICE) - Fond solidarity EU  - 1) SO1 = "Myší díra", 2) SO2 - silnice za Motorestem Litochovice, 3) SO3 - dešťová kanalizace Prackovice        (celkem 1.880.273,-) - SoD Chládek&Tintěra, s.r.o., autorský dozor (SO1, SO2, SO3)

NÁPRAVA ŠKOD PO POVODNI (PŘEČERPÁVACÍ STANICE) - Fond solidarity EU (6.394.792,-) - SoD REVIS, s.r.o., TDI V.Svoboda

FSEU - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA, Kontrola KÚ, Protokol KÚ, Škody na kanalizacích, povinná publicita

SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PRACKOVICE (SFŽP) - ZAMETAČ (2.097.000,-) - Kupní smlouva s STS Prachatice, s.r.o.

získáno na dotacích v roce 2014: cca 12.200.000,-Kč

 

2013

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE "POD KOVÁRNOU PRACKOVICE" (dotace SZIF před MAS České středohoří) - v kombinaci s výměnou 72 světel na LED

VÝMĚNA OSVĚTLENÍ - ÚSPORNÝ LED SYSTÉM - za vlastní z úvěru KB - úhrada z úspor za el.energii, SoD Kabelspoj, s.r.o.

ROZŠÍŘENÍ OSVĚTLENÍ O 12 NOVÝCH LAMP - dotace POV KÚ (250.000,-), SoD Kabelspoj, s.r.o.

POVODNĚ 2013 - dotace pro vyplavené domácnosti (180.000,-)

HŘIŠTĚ MŠ BROUČEK - MMR (dotace 119.000,-)

PROTIPOVODŇOVÝ VAROVNÝ SYSTÉM - rozhlasy + digitální povodňový plán - dotace SFŽP (1.119.000,-) SoD JD Rozhlasy, s.r.o.

DOTACE HASIČI - ÚSTECKÝ KRAJ ( oprava auta 630.000,-)

OPRAVA ČOV PO POVODNI

PRVOTNÍ NÁKLADY POVODNĚ (pomoc lidem, výstroj hasiči, urgentní opravy po povodni, cesta - sesuv)  Ústecký kraj (1.116.000)

získáno na dotacích v roce 2013: cca 3.800.000,-Kč

 

2012

VÝSTAVBA KANALIZACE NAD RYBNÍČKEM 1.ČÁST - SoD PROVOTECH

VÝSTAVBA KANALIZACE NAD RYBNÍČKEM 2.ČÁST - SoD PROVOTECH

PROJEKT ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE K PARCELÁM NAD RYBNÍČKEM - SoD EMSTAV

REKONSTRUKCE KD LITOCHOVICE - SZIF - fotodokumentace, DOHODA O DOTACI SZIF, Smlouva o dílo (VETO VÁGNER)

získáno na dotacích v roce 2012: cca 600.000,-Kč

 

2011

POŽEHNÁNÍ KANCELÁŘE STAROSTKY na začátku funkčního období 2010-2014

REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ MŠ BROUČEK - ČERVENEC-ZÁŘÍ 2011 (212.000,- KRAJSKÝ ÚŘAD)

VÝSTAVBA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ NA NÁVSI V PRACKOVICÍCH /243.000,- MMR ČR)

STAVBA KOMUNIKACE V LITOCHOVICÍCH NAD LABEM (200.000,- MMR ČR) - FOTOGALERIE hotové komunikace

SLAVNOST STROMŮ - KVĚTEN 2011

získáno na dotacích v roce 2011: cca 800.000,-Kč

 

příprava záměrů pro realizaci v roce 2018-2019

DOSTAVBA ZÁZEMÍ FOTBALOVÝCH KABIN A VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ-KULTURNÍHO RPOSTORU NA HŘIŠTI V PRACKOVICÍCH

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ PRACKOVICE-LITOCHOVICE (odhad hodnoty projektu není dosud znám)

PASPORTIZACE KOMUNIKACÍ (cca 50 tisíc Kč)

DOPLNĚNÍ ROZHLASŮ (cca 300 tisíc Kč)

DOPLNĚNÍ SOLÁRNÍCH SVÍTIDEL

CYKLOSTEZKA PRACKOVICE-LITOCHOVICE-MALÉ ŽERNOSEKY (odhad hodnoty díla cca 60 milionů Kč)

FARSKÁ ZAHRADA - MÍSTO PASIVNÍHO ODPOČINKU A REGULACE VODY V INTRAVILÁNU

celkem získáno na dotacích 2010-2016:      cca 24.000.000,-Kč

INVESTICE ZA 1.VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010-2014 V OBCI LITOCHOVICE

INVESTICE ZA 1.VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010-2014 V OBCI PRACKOVICE